Regionala medel

Regional handläggning av Landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Regionala handlingsplaner för landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet ska skapa förutsättningar för en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling av landsbygden. Tillsammans med ett regionalt landsbygdsråd har Länsstyrelsen skrivit en regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet. Handlingsplanen är bland annat till för att kunna visa dig som söker stöd vilka ansökningar som prioriteras och varför.

Länets regionala handlingsplan är godkänd. Handlingsplanen finns tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats.

s

Landsbygdsprogrammets regionala medel  handlar till största delen om investeringsstöd till företag eller stöd till investeringar som du gör i projektform. Investeringsmöjligheterna finns inom områden som:

förädlingsstöd

förnybar energi

nya jobb på landsbygden

småskalig infrastruktur

kommersiell och offentlig service

fritids- och idrottsanläggningar

utveckling av natur- och kulturmiljöer,

kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar

bredband

En s k e-ansökan görs på Jordbruksverkets hemsida. Rådgivning och handläggning får man av Länsstyrelsens landsbygdsenhet. Jordbruksverket är förvaltnings- och utbetalande myndighet.

Lokalt Ledd Utveckling (LLU) - Spira Mare 2020

En del av landsbygdsprogrammets projektmedel är reserverade för Lokalt Ledd Utveckling, tidigare kallad Leader. Piteå kommuns landsbygd kommer att ingå i LLU-området  Spira Mare 2020. Spira Mare har startat sin verksamhet  i  feb 2016. En verksamhetsledare är anställd, Tiina Marjeta, och det allra första beslutsmötet genomförs 14 juni. Spira Mare har ca 44,4 milj att fördela.


Nytt för denna programperiod är att det finns möjlighet till ett samarbete mellan fyra fonder för lokalt ledd utveckling. Sverige är ett av flera länder inom EU som involverar alla fyra europeiska struktur- och investeringsfonderna i arbetet med lokalt ledd utveckling. De fyra fonderna är landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet för alla fonderna i lokalt ledd utveckling.

Spira Mare 2020 fördelar medel från landsbygdsfonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden i enlighet med sin lokalt framtagna strategi.

I strategin är det dessa insatsområden det handlar om.

1 – Entreprenörskap på landsbygden

1:1 Företag och entreprenörer utvecklar lokalt företagande på landsbygden.

1:2 Företag på tätorter samarbetar med företag/entreprenörer på landsbygden.

1:3 Företag och föreningar på landsbygden förstärker sin kompetens inom entreprenörskap.

2 – Attraktiv landsbygd

2:1 Lokala/regionala aktörer utvecklar nya lösningar för service och infrastruktur på landsbygden.

2:2 Lokala/regionala aktörer utvecklar det lokala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.

3 – Inkluderande samhällsutveckling på landsbygden

3:1 Föreningar och ideella organisationer verkar för ökad delaktighet i lokal utveckling.


Även här ska en e-ansökan göras på Jordbruksverkets hemsida. Rådgiving och handläggning får man av Spira Mares verksamhetskontor. Jordbruksverket är förvaltnings- och utbetalande myndighet.

Mer om Spira Mare 2020 finns att läsa på hemsidan

Start - SpiraMare2020

som t ex om kommande beslutsdatum, hur man ansöker mm.

Tips och Hjälp med ansökan

Ta alltid den första kontakten med Länsstyrelsen eller Spira Mares verksamhetsledare angående din projektidé innan du börjar din ansökan. Behöver du också praktiskt hjälp med ansökan så kontakta även Lena Mikaelsson Aasa,  tfn: 070-517 69 02, som är anställd av Piteå Byaforum, fram t o m 30 nov, för att vara en resurs till projektansökare i Piteå landsbygd.