Lokal utveckling

Landsbygdspolitiska rådet, LPR


Kommunala Landsbygdspolitiska rådet - LPR är ett politiskt nätverk för samråd och ömsesidig information mellan kommunala nämnder och företrädare för organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling.


Landsbygdspolitiska rådet, som bildades 2003, har som ändamål att främja utvecklingen av landsbygden till förmån för medborgarna och utveckla samarbetet och dialogen inom byarna och mellan byarna och kommunen. Frågorna kan handla främst om förbättring och utveckling av landsbygden, exempelvis bygdens service, näringsliv, turism, infrastruktur och trivsel.


Rådet består av tretton ledamöter och tretton ersättare som utses för en mandatperiod bland kommunens förtroendevalda och företrädare för organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling. Organisatoriskt ligger Landsbygdspolitiska rådet under kommunstyrelsen medan samhällsbyggnad ansvarar för administrationen. Rådssammanträden hålls fyra gånger per år.

Sex ledamöter och sex ersättare utses bland kommunens förtroendevalda och övriga sju ledamöter och sju ersättare av representanter för företagare (2) som är verksamma på landsbygden, byamän (2), Piteå Byaforum (2) och Lantbrukarnas Riksförbund (1).

Syfte med rådet

Förstärka landsbygdens inflytande i alla frågor som berör dem.

Verka för att landsbygdens förutsättningar beaktas i nämndernas åtgärder och planering.

Initiera frågor som rör landsbygdsutveckling i nämnder och förvaltningar.

Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.


Rådets uppgifter

Fungera som processtöd i arbetet kring landsbygdsutveckling.

Vara remissorgan i frågor som berör landsbygden.

Bevaka frågor med anknytning till landsbygdsutveckling.

Utse årets by i Piteå Kommun.

Läs mer om LPR, ledamöter, protokoll, sammanträdesdagar etc här.