Kommunala medel

Kommunala medel 

Piteå kommun erbjuder följande medel för landsbygdsutveckling:

(läs mer detaljer om respektive bidrag här)

Byapeng

Syfte

Byapengen ska stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom att vara ett bidrag till arbetet i lokala utvecklingsgrupper och föreningar.

Sökande

Enbart en lokal utvecklingsgrupp eller förening per by kan söka byapeng under ett och samma kalenderår.

    Sista inlämningsdag

Sista feb


Bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler i landsbygden

Ändamål

Kultur- och fritidsnämnden kan inom ramen för bidrag till gemensamma anläggningar och lokaler i landsbygden bevilja stöd för upprustning, handikappanpassning och miljöanpassning av gemensamma anläggningar och föreningsägda lokaler.

För nybyggnad av lokaler och gemensamma anläggningar gäller regler för utvecklingsprojekt.


Villkor

Gemensamma anlägningar

Med gemensamma anläggningar avses anläggningar där byaförening eller motsvarande är huvudman och ansvarar för drift och underhåll. Anläggningens allmänintresse i byn är starkt och den ingår i byns/bygdens byautvecklingsplan. Exempel på gemensamma anläggningar är badplatser, lekplatser, friluftsanläggningar m m.

Lokaler

Lokalen används som samlingslokal i byn. Den upplåts opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor till föreningar och enskilda. De upprustningsåtgärder som föreningen söker bidrag för ska följa den långsiktiga åtgärdsplanen för lokalen samt att lokalen ska ingå i byns/bygdens byautvecklingsplan.


Bidrag

Upprustningsbidraget kan utgå med högst 50 % av godkänd kostnad. Den egna insatsen skall vara minst 50 %, den kan bestå av eget medel, arbete och/eller material. För arbetskostnader gäller Boverkets regler.

Kultur Fritid bedömer vad kan anses vara godkända kostnader.

Ansökan

Ansökan ska vara Kultur Fritid tillhanda senast den 30 september för kommande år. Till ansökan bifogas kortfattad redogörelse för den planerade åtgärden, ritningar, tekniska uppgifter, kostnadskalkyl, finansieringsplan och behovsredovisning samt aktuell byautvecklingsplan. Beslut om beviljande av bidrag kommer att ske vid Kultur- och fritidsnämndens sista möte för kalenderåret.


Utveckla mötesplatser i byarna

Piteå kommun har avsatt medel för att förstärka centrum i byarna i kommunen. Medel för utveckling av byacentrum ska bidra till att skapa/förbättra byars mötesplatser och verka för en positiv utveckling av landsbygden genom att stärka våra byars attraktivitet och stimulera boende och näringsliv.

Bidrag kan fås för upp till och med 80% av godkända kostnader. Övriga kostnader ska finansieras av den sökanden själv. Kommunstyrelsen beslutar om bidraget.


Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas till investeringsprojekt avseende nyanläggningar, alternativt standardhöjande om- och tillbyggnader av befintliga anläggningar. Investeringen ska vara för allmän nytta för boende i det aktuella området. Det aktuella projektet ska även vara ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer i byn, dvs medborgare, föreningsliv, företag eller liknande.


Vem kan söka bidraget?

Medel kan sökas av hembygdsförening, idrottsförening, byalag, eller annan förening som är verksam i aktuell by. Enbart föreningar som uppfyller de krav som ställs i Piteå kommuns allmänna bestämmelser för föreningsstöd kan komma ifråga för bidrag.

Läs mer om Allmänna bestämmelser för föreningsstöd


Ansökan

Särskilda ansökningsdatum finns inte, ansökan kan lämnas när som helst under aktuellt budgetår. Ansökan sker via kontakt med samhällsutvecklare/landsbygd, 0911-69 60 19.


Utvecklingspeng

Utvecklingspengen ska stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom att bidra till arbetet i lokala utvecklingsgrupper och föreningar.


Vad ska utvecklingspengen användas till?

Utvecklingspengen ska användas till att stimulera de lokala utvecklingsgruppernas verksamhet inom Piteås landsbygd genom stöd till utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsen beslutar om utvecklingspengen.


Vem kan söka utvecklingspeng?

Medlen kan sökas av lokala utvecklingsgrupper eller föreningar, verksamma i byar i Piteå kommun.


Ansökan

Ansökan om utvecklingspeng kan lämnas när som helst under aktuellt budgetår. Ansökan sker via kontakt med samhällsutvecklare/landsbygd, 0911-69 60 19.

Stöd till bebyggd kulturmiljö

Piteås landsbygd finns ett antal byggnadsarv och kulturmiljöer som kan betraktas som extra värdefull och har ett kulturhistoriskt värde. Syftet med bidraget är att stödja den byggda kulturmiljön. Kommunstyrelsen beslutar om bidraget.


Vad får bidraget användas till?

Bidraget ska användas till insatser för bevarande av värdefulla byggda kulturmiljöer.


Vem kan söka bidraget?

Medlen kan sökas av lokala utvecklingsgrupper eller föreningar som är verksamma i byar i Piteå kommun.


Ansökan

Ansökan om bidrag ska lämnas till Piteå kommun, Samhällsplanering, 941 85 Piteå, under aktuellt budgetår.

Följande uppgifter ska bifogas ansökan

•  verksamhetsberättelse

•  räkenskapssammandrag

•  revisionsberättelse

•  planering för kommande års verksamhet


Föreningar verksamma i Piteå Kommun har också möjlighet att söka olika föreningsbidrag för sin verksamhet enligt Kultur- och fritidsnämndens antagna normer (läs mer detaljer om respektive bidrag här).


Det kan handla om driftstöd till allmänna lokaler, föreningsutveckling, bidrag för barn- och ungdomsaktiviteter, stöd för kulturverksamhet etc.

     

Föreningsutveckling

Ändamål


Kultur- och fritidsnämnden samarbetar med föreningslivet i frågor gällande föreningsutbildning och utveckling. Bidraget ska stimulera till att hitta nya utvecklingsmöjligheter i föreningars verksamheter. Bidraget avser stödja utveckling av föreningsverksamheter såväl den interna som externa. Bidrag kan även beviljas för konsulentstöd ex. i samband med olika projekt och för åtgärder via Föreningsservice.

Villkor


Kultur och fritidspolitiskt målprogram för Piteå Kommun anger inriktningen till utvecklingsbidraget.

Bidrag


Bidrag lämnas efter särskild prövning och ställs i relation till nämndens mål. Kultur- och fritidsnämnden beslutar varje år vilka verksamhetsområden som prioriteras.