Stadgar

Stadgar för Piteå Byaforum

Paragraf:

Byaforum skall vara en länk mellan kommunen och byarna och verka för en levande landsbygd.

Byaforum skall vara religiöst och partipolitiskt obundet.

Byaforum skall vara uppdelat i sex områden: Markbygden, Infjärden, Piteå Södra, Pite Älvdal, Norrfjärden och Rosvik.

Från varje område skall det ingå en ordinarie och en suppleant.

Varje område utser en ledamot och en suppleant för en tid av två år. Från Norrfjärden, Piteå Södra och Pite älvdal väljs representant udda år och från Markbygden, Rosvik och Infjärden väljs representanter jämna år. Om något område ej utsett någon representant, kan det väljas representant från annat område för en tid av ett år. Tillika kan suppleant från annat område företräda det område som ej har någon företrädare vid styrelsemöte.


Ordförandeposten skall vara alternerande inom de sex områdena i kommunen. Ordförande väljs av årsmötet efter förslag från sittande styrelse. Den som väljs som ordförande skall ha ingått i Byaforums styrelse minst ett år. Ordförande utses för två år, men kan under särskilda omständigheter omväljas för ytterligare mandatperioder. Som särskild omständighet räknas bl.a. när styrelsen inte är fulltalig.

Om en ledamot skulle avgå under perioden väljs en suppleant in från samma område.

Årsmötet äger rum första kvartalet.

Kallelse till årsmötet skall göras minst 14 dagar före årsmötet genom annonsering i lämpligt media.

Motioner till årsmötet skall ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.

Byaforum bör verka för att ha minst fyra styrelsemöten under året samt ha som målsättning att hålla två gemensamma informationsträffar för samtliga byar inom kommunen.

Byaforums firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Räkenskaperna skall föras i enlighet med bokföringslagen. Räkenskapsåret är 1/1 – 31/12.

Byaforums förvaltning och räkenskaper skall granskas av kommunens landsbygdsansvarige.

Årsmötet skall besluta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Vid lika röstetal skall ordförandes röst vara utslagsgivande.

Ändring av stadgar skall antas av två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmötet.

Om föreningen upplöses skall eventuella tillgångar fördelas mellan områden som ingår i Byaforums nätverk.


Senast antagna 2014-03-30 och 2014-03-31.