Piteå Södra

Hemmingsmark är en by som ligger 2 mil söder om Piteå och som sprudlar av liv, företagande och föreningsliv. Här driver man förskola och skola i egen regi samt bygger en mulitiarena och en träffpunkt med egna krafter.

Byaförening:

HEMMINGSMARKS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Nils-Arvid Granberg

Telefon:

070-562 58 72

E-post:

Klicka här

Byagård:

 

Besöksadress:

 

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Klicka här

Byaförening:

HEMMINGSMARKS IDROTTSFÖRENING

Kontaktperson:

Dennis Nilsson, Ordf

Telefon:

0911-332 31, 070-266 79 99

E-post:

Klicka här

Byagård:

Hifton

Besöksadress:

Tennisvägen 16

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Klicka här

Facebookgrupp:

Nej

Höglandsnäset ligger på bägge sidor om E4 med träsket Grundviken i "centrum" och Pite älven i öster, ca 5 km norr om Pitsund.

Byaförening:

HÖGLANDSNÄS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Hans Lundström

Telefon:

0911-309 32, 0911-23 21 07

E-post:

Klicka här

Byagård:

Höglandsnäs byagård

Besöksadress:

Höglandsnäsvägen 66

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Klicka här

Jävres vackra läge vid havet och E4 gör byn till "Porten till Norrbotten och Piteå kommun". Så tänkte turismnäringen och byggde en spektakulär turistinformation. Byggnaden blev klar något år innan det det genomfördes högertrafik i Sverige och hamnade därmed på fel sida om E4. Byggnaden står klar och är väl värd ett besök med sin originalinredning från 60-talet.

Byaförening:

JÄVRE HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Rune Berglund

Telefon:

070-397 56 00

E-post:

Klicka här

Byagård:

Jävre byagård

Besöksadress:

Hammarbacksvägen 18

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Klicka här

 

 

För landsbygdsutveckling i Piteå kommun

Sidan ändrad 2018-09-19

Allmänt

Antalet boende i Landsbygdsområde Piteå Södra har i stort sett varit oförändrat under åren 2012-2015.

Området redovisar ett födelseöverskott. Från och med år 1999 har befolkningen ökat. Förvärvsfrekvensen är högre än för kommunen i övrigt.

Servicenivån är relativt låg för landsbygdsområde Piteå Södra förutom i Hortlax. Livsmedelsaffärer finns i Jävre och Hortlax.

Förskolor och skolor med undervisning i årskurserna

1-6 finns i Jävre, Hemmingsmark och Hortlax. I Hortlax finns även årskurserna 7-9.

Natur

Flera olika områden med höga naturvärden finns inom landsbygdsområdet. Det är allt från naturskogar, strandområden, våtmarker och berg. Äldre skog finns bl.a. i områdena kring Finnträsket. Inget naturreservat finns inom den del av landsbygdsområdet som ingår i översiktsplanen. Några vattendrag

rinner genom området, bl.a. Svensbyån, Jävreån och Åbyälven/Klubbälven. Åbyälven och dess biflöden (inkl. sjöar) är ett Natura 2000-område.

Av den drygt fyra mil långa kuststrandlinjen som ligger inom landsbygdsområdet är ca en mil oexploaterad och fri från bebyggelse.

Blåsmark har en stark föreningstradition. Barn- och ung-domsverksamhet bedrivs av idrottsförening och trossamfund. Rekreationsområden runt Hemträsket erbjuder möjligheter till naturupplevelser. Föreningslokaler står till allmänhetens förfogande och för de verksamheter som bedrivs i byn.

Byaförening:

BLÅSMARKS HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Gunnel Fjällström

Telefon:

070-259 07 33

E-post:

Klicka här

Byagård:

Blåsmarks byagård

Besöksadress:

Kallforsvägen 25

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Blåsmark - byn där vi bor!

Idrottsförening:

BLÅSMARK SPORTKLUBB

Kontaktperson:

Britt-Inger Lundin, kanslist

Telefon:

0911-390 10, 070-290 46 56

E-post:

Klicka här

Anläggning:

Blåsvallen

Besöksadress:

Renstigen 33

Hemsida:

Klicka här

Facebookgrupp:

Fotboll i Blåsmark

Kulturmiljöer

Jävre är en kustnära jordbruksbygd med Norrbottensgårdar och öppet odlingslandskap. Kustlandsvägen passerade området och den gamla sträckningen går bitvis fortfarande att följa. Vid Jävreån i byns centrum ligger Degerfors bruk med herrgård och diverse ekonomibyggnader.

Som sysselsättningsåtgärd i början av 1900-talet byggdes kolonatgårdar i Mellanboda. De små torpen uppfördes på kronans mark i syfte att kolonisten kunde kombinera skogsarbete med jordbruk. Kolonaten ligger utspridda i Mellanboda med tillhörande åkermark.

Infrastruktur

Den starkt trafikerade väg E4 passerar genom området. Väg 501 och 502 går genom Hemmingsmark och väg 501 och 503 genom Blåsmark, denna väg trafikeras frekvent av tung trafik, i huvudsak virkestransporter. Även väg 501 mellan Hemmingsmark och Jävre trafikeras av tung trafik.

Kultur / Fritid

Idrott, friluftsliv och kultur utgör viktiga förutsättningar för människors hälsa och livskvalité. Kommunens målsättning är att skapa möjligheter för de boende i området att ta del av ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Kommunen vill därför stödja föreningslivet i dess strävan att driva anläggningar och lokaler i egen regi samt tillgodose skolornas och medborgarnas behov av god mediaservice. Arbetet med att utveckla kultur- och fritidsliv genomförs i samarbete mellan kommunen och det lokala föreningslivet. Samarbete över föreningsgränser är ett nyckelord inom området. Ett exempel är Södra United, en sammanslagning av Hemmingsmarks, Jävres och Blåsmarks fotbollsverksamhet. I Hortlax finns bl a ett badhus.

Kulturmiljöer

Jävre är en kustnära jordbruksbygd med Norrbottensgårdar och öppet odlingslandskap. Kustlandsvägen passerade området och den gamla sträckningen går bitvis fortfarande att följa. Vid Jävreån i byns centrum ligger Degerfors bruk med herrgård och diverse ekonomibyggnader.

Som sysselsättningsåtgärd i början av 1900-talet byggdes kolonatgårdar i Mellanboda. De små torpen uppfördes på kronans mark i syfte att kolonisten kunde kombinera skogsarbete med jordbruk. Kolonaten ligger utspridda i Mellanboda med tillhörande åkermark.

Näringsliv och sysselsättning

I landsbygdsområde Piteå Södra finns 368 registrerade företag varav 92 är aktiebolag. De flesta företagen, 196 st, finns i Hortlaxområdet.

Förskola, Utbildning och kompetens

I tre byaområden, Jävre, Hemmingsmark och Hortlax finns förskolor och skola för årskurs f-6. Tillsammans finns det 10 avdelningar förskola och ca 600 elever i grundskolan.

Omsorg / Trygghet

I området Piteå södra finns tre Träffpunkter för äldre som drivs i samverkan mellan äldreomsorgen, primärvården och kyrkliga samfund. Verksamheten finns i byarnas Bönhus och frivilliga från byn står för matlagningen. Maten serveras till självkostnadspris och underhållning är för det mesta av gratiskaraktär, t ex föreläsning av primärvårdens eller äldreomsorgens personal.

I Hemmingsmark finns en hemtjänstlokal för personalen som utför hemtjänst för närmare trettio äldre som bor i eget boende. I Klubbfors svarar anhöriga på trygghetslarm.

Äldreomsorgens nattpatruller tillgodoser behovet av insatser i enskilda hem under kvällar och nätter.

Boende

Ett bra boende bidrar till att människors hälsa och förmåga till försörjning främjas. I området finns visst behov av nya hyreslägenheter. Även efterfrågan på ny fritidsbebyggelse finns. Kuststräckan mellan Pitsund och Jävrebodarna kännetecknas av

den stora mängden fritidshus. Det kan i framtiden bli svårt att finna platser för nya lägen för fritidsbebyggelse.

Jävrebodarna ligger längst söderut utmed kusten och E4. Här kan man fiska, se gamla bruksföremål och övernatta i Jävrebodarnas fiskecamp och bruksmuseum.

Byaförening:

JÄVREBODARNAS BYAGÅRDSFÖRENING

Kontaktperson:

Solvig Persson, kassör

Telefon:

0911-360 42

E-post:

Klicka här

Byagård:

Jävrebodarnas byagård

Besöksadress:

 

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Klubbfors ligger nära gränsen till Västerbotten. Åbyälven går igenom hela byn och vidare ner till kusten och som just vid Klubbfors bildar en vacker serie forsar runt en stor holme. Vidare finns Klubbälven som har sitt utlopp i Åbyälven mitt i byn. Den gamla skolan tjänar idag som byagård.

Byaförening:

KLUBBFORS HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Stefan Johansson

Telefon:

070-689 44 10, 070-580 11 64,

E-post:

Klicka här

Byagård:

Klubbfors byagård

Besöksadress:

Södra Klubbfors 31

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Klicka här

Pitsund, där Piteälven möter havet, och Högsböle strax söder vid kusten har ett byasamarbete som nu är vilande.

Byaförening:

PITSUND-HÖGSBÖLE BYAFÖRENING (Vilande)

Kontaktperson:

Erik Eklund

Telefon:

0911-21 12 13, 070-209 11 47

E-post:

Klicka här

Byagård:

Högsböle Skola

Besöksadress:

 

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Vi på Högböleskiftet

Holmfors och Brännland är två mindre byar ligger på var sida om länsgränsen mellan Norr- och Västerbotten. Byagården liger i Norrbotten.

Byaförening:

SÖDRA HOLMFORS-BRÄNNLAND BYGDEFÖRENING

Kontaktperson:

Ingmar Lidman

Telefon:

076-813 32 04

E-post:

Klicka här

Byagård:

S Holmfors byagård

Besöksadress:

 

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Byautvecklingsgrupper

i alfabetisk ordning

HÖGBACKEN-RISNABBENS

MEDBORGARHUSFÖRENING

JÄVREBODARNAS BYAGÅRDSFÖRENING

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

LAKAFORS-PÅLMARKS

INTRESSEFÖRENING

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS

BYAFÖRENING

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK

BYAFÖRENING

SKOMANSTJÄLENS

BYASTUGEFÖRENING

Byalag

i alfabetisk ordning

TOMTÄGARNASSAMFÄLLIGHETS-FÖRENING (Pultviken)