Pite Älvdal

Selsborg ligger på den västra sidan av Pite älv, nordväst från Arnemark.

Byaförening:

SELSBORGS BYA- OCH VATTENFÖRENING

Kontaktperson:

Lucia Rankvist, ordf

Telefon:

076-777 10 74

E-post:

Klicka här

Byagård:

Nej

Besöksadress:

Nej

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Byaförening:

PÅLBERGETS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Gunnar Lindfors

Telefon:

070-237 56 08

E-post:

Klicka här

Byagård:

Pålbergets byagård

Besöksadress:

Älvsbyvägen 1004

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Pålberget

Facebookgrupp:

Vad händer i Böle-Pålberget

Pålberget, som är Piteå kommuns yngsta by, bildades efter laga skifte inom Böle by som avslutades 1890. Dessförinnan hade den varit böleböndernas fäbodvall. Från början benämndes byn för Nyböle, men i samband med att det förlades en järnvägsstation här 1915 fick byn namnet Pålberget, då det redan fanns ett Nyböle sedan tidigare.

Böle - byn med äldre anor än man tror.

Befolkning har förmodligen funnits i Böles närhet redan för 4000 år sedan. Böleborna var vid denna tid med stor säkerhet säIjägare och fångstmän. Dessa människor bodde bland annat på norra sidan av Ökvistberget invid den skyddade viken bakom berget. Synliga bevis på detta finns idag i form av bland annat kokgropar. Läs mer på Böles hemsida.

Byaförening:

BÖLE HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Kenneth Holmlund, ordf

Telefon:

070-330 43 77

E-post:

Klicka här

Byagård:

Skogsgården

Besöksadress:

Lillmoravägen 11B

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Vad händer i Böle-Pålberget

#f09fd9

 

 

För landsbygdsutveckling i Piteå kommun

PITE ÄLVDAL

Allmänt

Antalet boende i området har varit stabil under den senaste 5-årsperioden.

Förvärvsfrekvensen är ungefär lika med kommunen i övrigt. Sikfors har en hög andel inpendling jämfört med övriga landsbygden. Servicen i området har försämrats under den senaste 10-års perioden. I Sikfors och Böle finns förskola och skola.

Mataffär finns i Sikfors samt en matservering, Sikfors Camping och konferens, som har öppet stora delar av året.

Natur

Inget naturreservat ligger inom landsbygdsområdet Pite älvdal. Piteälven är en av våra nationalälvar. Älven är skyddad mot utbyggnad av vattenkraft. Älven och dess biflöden utgör även ett Natura 2000-område. Piteälven för varje år stora mängder sand och slam ut i havet och älvdalens utseende förändras ständigt. Denna ständiga förändring skapar intressanta naturmiljöer längs älven. Deltaområdet vid älvens utlopp i Svensbyfjärden är mycket intressant ur naturvårdssynpunkt.

Kultur / Fritid

Idrott, friluftsliv och kultur utgör viktiga förutsättningar för människors hälsa och livskraft. Arbetet med att utveckla kultur- och friluftslivet genomförs i samarbete mellan kommunen och det lokala föreningslivet.

Kulturmiljöer

Sikfors innehåller ett flertal kulturhistoriskt intressanta områden exempelvis fångstgropar och äldre bosättningar. Bymiljön karaktäriseras av kulturlandskapet med norrbottensgårdar och öppen odlingsmark intill älven. Järnvägsbron i Sikfors blev förklarad som statligt byggnadsminne 2007 av Riksantikvarieämbetet.

Näringsliv / Sysselsättning

I området finns ca 90 företag registrerade varav 22 aktiebolag. Stenvalls Trä AB är den största arbetsgivaren och har majoriteten av sina drygt 100 anställda i Sikfors. Övriga företag är småföretag eller enskilda firmor.

Areella näringar

Större delen av landsbygdsområde Pite älvdal utgörs av skogsmark. Skogsbruket inklusive Stenvalls Trä utgör den viktigaste näringen i området.

Jordbruk finns i alla byar efter älvdalen och bidrar till kommunens försörjning, ger byarna dess karaktär med öppet landskap och en levande landsbygd.

Förskola, Utbildning och Kompetens

I Sikfors bedrivs förskola och skolverksamheten i fristående form med ca 30 elever i årskurs f-6. I Böle finns förskola med 2 avdelningar och skola med ca 90 elever i årskurs f-3.

Omsorg / Trygghet

I Sikfors finns en hemtjänstlokal för personalen som utför hemtjänst för ett femtontal äldre som bor i eget boende i området Bölebyn/Sikfors.

Socialtjänstens trygghetstelefoner finns att tillgå för vissa personer med bedömt behov, som bor i eget boende.

Äldreomsorgens nattpatruller tillgodoser behovet av insatser i enskilda hem under kvällar och nätter.

Infrastruktur

En relativt starkt trafikerad väg (374) med ett stort antal tunga fordon passerar dagligen området. En gång- och cykelväg har byggts i Pålberget. Där har även fartkameror satts upp.

Trafik som inte har sitt mål i Sikfors kan passera byn genom den förbifart (väg 575) som byggts mellan Stenvalls Trä och Heden.

Avfall och återvinning

Det finns återvinningsstationer i Sikfors, Arnemark och Böle.

Energi

Sikfors kraftverk är den enda större vattenkraftstationen i kommunen och efter Pite älv. Merparten av de bostäder som finns i området är fristående enbostadshus som har enskilda lösningar för sin uppvärmning. Ett mindre värmeverk finns för försörjning av skola och pensionärshem finns i Sikfors.

Vatten och avlopp

I Sikfors och Arnemark finns både vattenverk och ett reningsverk. Reningsverken är väl fungerande och har stor reservkapacitet. Vattenverken klarar endast av några enstaka ytterligare abonnenter.

Böle är anslutet till Degerängets vattenverk och till Sandholmens reningsverk. Övriga byar har gemensamma eller enskilda lösningar på vattenförsörjningen.

Miljö- och riskfaktorer

Risk för ras och skred gäller för långa sträckor efter Piteälven. Viss risk för skador på bebyggelse och anläggningar finns även vid extrema vattenflöden. Räddningsverket har utfört en översiktlig skredriskutredning.

Sidan ändrad 2018-09-19

Arnemark som ligger vackert vid Piteälven är en av de äldsta byarna i Piteå älvdal från år 1543. I byn bor drygt 150 personer varav cirka 40 stycken är barn och ungdomar. Byn ligger bra placerad med möjlighet för pendling till Piteå, Älvsbyn, Luleå och Boden. Läs mer på Arnemarks hemsida.

Byaförening:

ARNEMARKS INTRESSEFÖRENING

Kontaktperson:

Henrik Stålnacke, ordf

Telefon:

073-813 14 56

E-post:

Klicka här

Byagård:

Byan

Besöksadress:

Arnemarksvägen 80

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Arnemark just nu

Facebookgrupp:

Nej

Sikfors, med omgivning, är en trivsam bygd med en bra service och ett aktivt företags- och föreningsliv. En medelålder på 39 år visar att många unga familjer flyttar hit. Sikfors har en vacker natur med Borgfors- och Piteälven som slingrar sig genom bygden samt många tjärnar där ett trivsamt fritidsfiske bedrivs. Läs mer på Sikfors hemsida

Byaförening:

SIKFORS INTRESSEFÖRENING

Kontaktperson:

Åsa Nilsson, ordf

Telefon:

073-184 00 43

E-post:

Klicka här

Byagård:

Nej

Besöksadress:

Nej

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Sikfors

Byaförening:

SIKFORS FOLKETS HUS

Kontaktperson:

Helene Åkerlund, ordf.

Telefon:

070-643 14 93

E-post:

Klicka här

Byagård:

Folkets Hus

Besöksadress:

Sikforsvägen 23

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Byaförening:

SIKFORS SKIDKLUBB

Kontaktperson:

Jens Renberg, ordf.

Telefon:

070-552 38 10

E-post:

Klicka här

Byagård:

Forsvallens idrottsplats

Besöksadress:

Fäbodvägen 1

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Sikfors SK

Facebookgrupp:

Nej

Skomanstjälen "liten men naggande god" bevisar att man inte behöver vara stor för att lyckas. Skomanstjälen blev Årets by 2013 p g a deras sammanhållning och höga aktivitetsnivå. En skoterbana för racing samt en lantgård som förutom produktion erbjuder boende, farmargym mm.

Byaförening:

SKOMANSTJÄLENS BYASTUGEFÖRENING

Kontaktperson:

Petra Söderberg, ordf

Telefon:

070-312 48 44

E-post:

Klicka här

Byagård:

Skomanstjälens byastuga

Besöksadress:

Storbacken 7

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Stridholm ligger utmed väg 374 mellan Pålberget och Arnemark. Läs mer på Stridholms hemsida.

Byaförening:

STRIDHOLMS BYGDEGÅRDSFÖRENING

Kontaktperson:

Jeanette Stenberg Lundberg, ordf.

Telefon:

070-335 05 09

E-post:

Klicka här

Byagård:

Stridholms byagård

Besöksadress:

Stridholmsvägen 61

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Byautvecklingsgrupper

i alfabetisk ordning

HÖGBACKEN-RISNABBENS

MEDBORGARHUSFÖRENING

JÄVREBODARNAS BYAGÅRDSFÖRENING

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

LAKAFORS-PÅLMARKS

INTRESSEFÖRENING

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS

BYAFÖRENING

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK

BYAFÖRENING

SKOMANSTJÄLENS

BYASTUGEFÖRENING

Byalag

i alfabetisk ordning

TOMTÄGARNASSAMFÄLLIGHETS-FÖRENING (Pultviken)