Markbygden

Befolkning / Service

Befolkningsutvecklingen i området har varit negativ. Åldersfördelningen avviker frånkommunen i övrigt genom det stora överskottet av

äldre personer. Kommundelen redovisar även enmindre andel i åldersgruppen 0 - 50 år. Förvärvsfrekvensen är betydligt lägre än för kommunen i övrigt.

Både den allmänna och den enskilda servicenivån är låg i området. Livsmedelsbutik med bensinförsäljning finns i Långträsk. I Långträsk finns även ett motell.

Natur

Flera olika områden med höga naturvärden finns i Markbygden. Det är allt från naturskogar, vattendrag, våtmarker och berg. Äldre skog finns bl.a. i områdena kring Torrbergstjärn. Sex naturreservat finns i landsbygdsområdet. Flera vattendrag rinner genom området, bl.a. Lillpiteälven, Rokån, Åbyälven/Klubbälven och Långträskån. Lekvandringen av lax och havsöring har varit bättre och Lillpiteälven och Åbyälven samt biflöden till Byskeälven och Piteälven har potential att bli ännu bättre för lax och havsöring. Flodpärlmusslor förekommer i Markbygden men föryngringen är dålig. Byskeälven, Piteälven och Åbyälven är Natura 2000-områden och där ingår även biflöden och sjöar i deras avrinningsområden.

Kulturhistoria Fritid

Markbygden präglas av en rik kulturell historia och storslagen natur, bra fiske och bärmarker. Gamla skolan i Gråträsk, numera byagård, kapellet, kanotleder, Nasaleden från kust till fjäll och Roka viltvatten är attraktiva besöksplatser.

Malmbrytning i Nasafjäll på 1630-talet medförde framdragning av den s.k. Kristinavägen mellan fjällvärlden och Piteå. Skjutsställen och nybyggen anlades efter vägen, av vilka idag endast ett fåtal är kända, t ex gammeltomterna och kavelbroar i Ersträsk. Området innehåller en rik och mångfasetterad kulturhistoria med en samisk närvaro i hela området, jordbruk i Gråträsk sedan 1500-talet, kronotorp, nybyggen och, med järnvägens framdragning på 1890-talet, stationsorter.

Näringsliv Sysselsättning

Inom Markbygden finns 22 registrerade företag varav 7 är aktiebolag. Den största enskilda arbetsgivarenär Norrbottens Bildemontering i Storsund med över 20 anställda.

Större delen av Markbygden utgörs av skogsmark. Skogsbruket utgör en viktig näring i området.

Vindkraftsområde i stora delar av Markbygden

Hela projektet i det väldiga skogsområdet mellan Lillpite och Koler är beräknat till 70 miljarder kronor.

Ett ställverk är redan byggt och togs i drift under 2013. Det är kopplat till etapp 1 som är påbörjad. Sedan 2008 är tolv snurror i Dragaliden i drift. Nu är även 36 vindkraftverk vid Skogberget färdiga att tas i bruk. De 48 vindkraftverken väntas tillsammans producera el motsvarande 12 000 villors helårsbehov

Svenska kraftnät kommert att satsa 85 miljoner på att bygga ett andra ställverket i projektet. Det andra ställverket är en förutsättning för att den andra etappen av vindkraftparken ska kunna byggas. Totalt ska upp till 1101 vindkraftverk byggas enligt planen.

Sidan ändrad 2018-01-16

Gråträsk är en by i västligaste delen av Piteå kommun i södra Norrbotten nära lappmarksgränsen. I den lilla sjön Tjautjer, belägen 2,5 kilometer sydsydväst om Gråträsk by, gjordes 1897 ett arkeologiskt fynd som har blivit känt som Gråträskfyndet. Det består av nästan 1 000 föremål av silver, brons och tenn från perioden 750–1350 e.Kr. och antas ha placerats i sjön på 1300- eller 1400-talet. I allmänhet har detta tolkats som ett samiskt offerplatsfynd.

Byaförening:

GRÅTRÄSK HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Gert Granberg, ordf..

Telefon:

073-047 44 76

E-post:

Klicka här

Byagård:

Gråträsk byagård

Besöksadress:

Gråträsk 21

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Gråträsk hembygdsförening

Högbacken och Risnabben är två mindre byar som ligger efter väg 373 (Arvidsjaurvägen) mellan Långträsk och Gråträsk. Trots sin ringa storlek finns här 5 registrerade företag, de flesta inom skogsnäring.

Byaförening:

HÖGBACKEN-RISNABBENS BYAGÅRDSFÖRENING

Kontaktperson:

Arne Wiklund, ordf

Telefon:

070-642 48 42

E-post:

Klicka här

Byagård:

Högbacken-Risnabbens byagård

Besöksadress:

Högbacken

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Koler ligger nv om Lillpite efter väg 543. Fram till och med 2000 klassades den som en småort.

Rälsen för stambanan genom Övre Norrland lades både söderifrån och norrifrån och de båda rälsläggarlagen möttes 6 december 1893 i Koler. Platsen är markerad med en minnessten.

I nutid är Koler mest känd för den vindkraftsutbyggnad som gjorts och kommer att göras i området.

Byaförening:

KOLER INTRESSEFÖRENING

Kontaktperson:

Majvor Sjölund, ordf.

Telefon:

070-525 47 13

E-post

Klicka här

Byagård:

Koler byagård

Besöksadress:

Rallarvägen 10

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Koler

Facebookgrupp:

Nej

Långträsk är en relativt ny ort som bildades i samband med utbyggnaden av stambanan. Under andra världskriget transporterades sårade tyska soldater genom Sverige med den så kallade permittenttrafiken. Svårt skadade soldater kunde få vård i svenska krigssjukhus i Norrbotten varav ett låg i Långträsk. Sjukhuset, som stod klart 1935, hade 190 platser och 50 anställda och kompletterades senare med en sjukhusbarack med ytterligare 36 platser. Läs mer om Långträsk här.

Byaförening:

LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Monica Öberg, ordf.

Telefon:

0911-22 02 41, 070-549 29 38

E-post:

Klicka här

Byagård:

Logen

Besöksadress:

Filaregränd 6

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Långträsk

Facebookgrupp:

Nej

Storsund är en mindre ort och ett tidigare stationssamhälle vid Norra Stambanan. Orten är omringad av sjöarna Gammelträsket, Bastaträsket och Kallträsket som tillsammans med vattendragen utgör viktiga delar av naturen kring Storsund och är en del av Piteälvens Natura 2000-område.

Byaförening:

STORSUNDS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Sune Nyberg, ordf

Telefon:

070-225 36 79

E-post:

Klicka här

Byagård:

Storsunds byagård

Besöksadress:

Storsundsvägen 10

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Byautvecklingsgrupper

i alfabetisk ordning

HÖGBACKEN-RISNABBENS

MEDBORGARHUSFÖRENING

JÄVREBODARNAS BYAGÅRDSFÖRENING

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

LAKAFORS-PÅLMARKS

INTRESSEFÖRENING

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS

BYAFÖRENING

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK

BYAFÖRENING

SKOMANSTJÄLENS

BYASTUGEFÖRENING

Byalag

i alfabetisk ordning

TOMTÄGARNASSAMFÄLLIGHETS-FÖRENING (Pultviken)